(Farsi) راهپیمایی سراسری

راهپیمایی سراسری;

بر علیه حفاظت گاەهای اخراج پناهندگان، حفاظت آنها در برابر اخراج و جلوگیری از کاهش حقوق پناهندگان.چرا ما در فورتسهایم راهپیمایی می کنیم؟

با اعمال قانون جدید، دولت می خواهد که هرچە بیشتر و سریعتر پناهندەها را از کشور اخراج بکند، و این حکم جدید نقش مهمی را در راحتر و غیر معمولتر, بازداشت و اخراج پناهندگان دارد.

از یک سال پیش در بادن وورتمبرگ و بویژە در فورتسهایم، حفاظت گاەهای ایجاد شدە است، که هر کدام برای سال ۲۰۱٨، حدود ٨۰۰ نفر را جا می دهند.
افرادی را هم که شامل حکم جدید می شوند، آنهایی هستند که اغلب سالهاست که اینجا زندگی می کنند و ناگهان و ناخواستە اعلام می شوند.

اخراجها معمولا بصورت دستەجمعی به کشورهای حوزەی بالکان، کشورهای آفریقایی، افغانستان و … انجام می شود.

به همین منظور همه با هم به خیابان می آییم!

مهاجرت و پناهندگی جرم نیستند، ما برای جهانی مبارزه می کنیم که در آن انسانها، بیش از این مجبور به مهاجرت نباشند.

ما قدم بر می داریم برای حق ماندن کسانی، که به دنبال امنیت هستند و خواستار توقف بازداشت و اخراج پناهجویان در فورتسهایم و دیگر نقاط هستیم.

جمعیت زیادی برای راهپیمایی می آیند!!!

راهپیمایی سراسری; بر علیه حفاظت گاەهای اخراج پناهندگان، حفاظت آنها در برابر اخراج و جلوگیری از کاهش حقوق پناهندگان.چرا ما در فورتسهایم راهپیمایی می کنیم؟ با اعمال قانون جدید، دولت می خواهد که هرچە بیشتر و سریعتر پناهندەها را از کشور اخراج بکند، و این حکم جدید نقش مهمی را در راحتر و غیر معمولتر,…